განაცხადი

შეავსეთ მოცემული ფორმა, ჩვენი წარმომადგენელი დაგიკავშირდებათ უმოკლეს დროში.

მომხმარებლის სახელი და გვარი
ჩაწერეთ პირადობის დამადასტურებელი საბუთის 11 ნიშნა ციფრი.
ID ბარათის / პირადობის სურათის ქვემოთ მოცემული სიმბოლოები.
ამჟამინდელი საცხოვრებელი ადგილი
ჩაწერის მისამართი.
მიუთითეთ რამდენი თვე/წელი მუშაობთ აღნიშნულ პოზიციაზე.
ბარათზე ან ხელზე დარიცხული ყოველთვიური ხელფასი.
მიუთითეთ ჯამში გადასახდელი ყოველთვიური ვალდებულება.
კომპანია იტოვებს უფლებას, გადაამოწმოს თქვენს მიერ შევსებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია.